ခိုမြီးစရွေးဖောက် အထိန်းကိုက် Dovetail jig

  • နံရံကပ်ဘီရို၊ စာအုပ်စင် ၊ ဖိနပ်စင်၊ ဘီရို၊ အံဆွဲ စတာတွေ ထောင့်ချိုးဆက်ဖို့ သုံးနိုင်ပါတယ်။ အခုသုံးနေကြတဲ့ ဖင်းဂါးဂွုင့် သစ်ပြားတွေနဲ့ဆို အကိုက်ပါ။
    သူနဲ့တွဲသုံးဖို့ ကြိုးစက်နဲ့ ခိုမြီးကြိုးစက်သွား လိုပါမယ်။ ခိုမြီးကြိုးစက် သွားတွေလဲ ရောင်းပေးထားပါတယ်။ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ဆိုတာ ကြည့်ဖို့ ဗွီုီယို လင့် လည်း ပေးထားပါတယ်။

160,000 ကျပ်

Compare

Product Description

  • နံရံကပ်ဘီရို၊ စာအုပ်စင် ၊ ဖိနပ်စင်၊ ဘီရို၊ အံဆွဲ စတာတွေ ထောင့်ချိုးဆက်ဖို့ သုံးနိုင်ပါတယ်။ အခုသုံးနေကြတဲ့ ဖင်းဂါးဂွုင့် သစ်ပြားတွေနဲ့ဆို အကိုက်ပါ။
    သူနဲ့တွဲသုံးဖို့ ကြိုးစက်နဲ့ ခိုမြီးကြိုးစက်သွား လိုပါမယ်။ ခိုမြီးကြိုးစက် သွားတွေလဲ ရောင်းပေးထားပါတယ်။ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ဆိုတာ ကြည့်ဖို့ ဗွီုီယို လင့် လည်း ပေးထားပါတယ်။
  • ခိုမြီးစရွေးဖောက် အထိန်းကိုက် Dovetail jig
Weight 8.3 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in

There are no reviews yet.

Be the first to review “ခိုမြီးစရွေးဖောက် အထိန်းကိုက် Dovetail jig”